Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vnitřní řád

                    Zařízení školního stravování Jaroměř

Na Karlově čp.181, 551 01 Jaroměř, IČ: 70926719, DIČ:CZ70926719,

zapsaná  v  obchodním  rejstříku, vedeným  Krajským soudem v Hradci Králové

oddíl Pr, vložka 159

___________________________________________________________________________

 

jako provozovatel stravovacích služeb, ( dále jen provozovatel) vydává tento

 

VNITŘNÍ ŘÁD STRAVOVACÍHO ZAŘÍZENÍ:

Provoz zařízení školního stravování se řídí vyhláškou č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 84/2005 Sb. ve znění vyhlášky č.94/2006 Sb., o nákladech na závodní stravování, vyhláškou ministerstva zdravotnictví č.137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, ve znění vyhlášky č. 602/2006 Sb., změny a doplňky předpisu, vyhlášky 107/2008 Sb., s účinností od 1. 4. 2008 a zákonem 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění.

Hlavním předmětem činnosti provozovatele je poskytování školního stravování žákům a studentům základních škol, gymnázia a Střední školy řemeslné, v době jejich pobytu ve škole a to na základě ujednání se školami. Stravování žáků gymnázia se řídí podle samostatného vnitřního řádu výdejny, která se otevřela dne 1. 10. 2014 a strava je pro tuto výdejnu připravována v Zařízení školního stravování Jaroměř se sídlem Na Karlově 181, Jaroměř a speciálním vozidlem převážena do výdejny se sídlem Lužická 423, Jaroměř. Ve smyslu ustanovení  § 119 z.č. 561/2004 Sb., školský zákon, může provozovatel  zajišťovat také stravování zaměstnanců školských zařízení a stravovací služby i pro další osoby, a to za úplatu. Pro zaměstnance gymnázia je strava také dovážena do výdejny společně se stravou pro žáky gymnázia.

Organizace provozu kanceláře šj:

Platba stravného Na Karlově :od 8.00 hod. do 14.15 hod

Platba stravného v Josefově od 7.00hod. do 8.00hod a 11.00hod. do 12.30hod

 

Přihlášky i odhlášky stravy lze provádět:

 telefonicky, osobně, na PC boxu v jídelně, internetových stránkách

www.e-jidelnicek.eu, kde je vyvěšen jídelní lístek

 nejpozději 1 stravný den předem a to do 13,00 hod.

Není-li strávník ze stravy řádně odhlášen, náhrada za neodebranou stravu se neposkytuje.

Cena stravy (jídla) „ výše cen a finanční normativy:

K nahlédnutí na nástěnce šj,, internetových stránkách šj, případně u ředitelky organizace.

 

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují výše uvedeného věku (viz. Sb. zákona č.107/2005).

Doba školního roku je od 1. 9. do 31. 8.

 

Od 1. 7. 2005 je provozovatel plátcem DPH, a proto je příslušné 15%  Dph připočítáno k ceně jídla.

Přihlášení se ke stravování  - čipový systém – ukončení stravování Každý strávník odevzdá řádně vyplněnou přihlášku ke stravování do kanceláře šj, přihlásí se ke stravování  a zakoupí si stravovací čip ve výši 130,- Kč. Přihlášku si lze vyzvednut přímo v kanceláři školní jídelny nebo na internetových stránkách šj, kde lze přihlášku přímo vyplnit a elektronicky odeslat do šj i v tomto případě je však třeba se dostavit do kanceláře šj, zakoupit si stravovací čip a zaplatit si stravu na počet stravných dní na základě svého uvážení. Následné platby stravy budou hrazeny na základě vyplněné přihlášky ke stravování. Způsob platby lze průběžně změnit. Strávník společně s čipem obdrží přihlašovací údaje na internetové objednávání. V případě, že strávník se rozhodne platit převodem z účtu, pak obdrží číslo účtu šj společně s variabilním symbolem. V případě platby inkasem obdrží podklady pro zřízení inkasa ve své bance, potvrzení o zřízení inkasa musí donést do šj k založení, aby inkasa mohla být prováděna.

 

 Při ztrátě čipu je nutno tuto skutečnost okamžitě hlásit v kanceláři stravovacího zařízení. Čip bude zablokován a strávník tak nepřijde o své peníze a o již objednané obědy.  Musí si zakoupit nový čip za stejnou cenu. Při pozdějším nálezu, čip zařízení školního stravování zpět odkoupí v případě, že čip bude nepoškozený a plně funkční.

 

Při ukončení stravování a vrácení plně funkčního a nepoškozeného čipu stravovací zařízení tento čip odkoupí. Přeplatek bude při ukončení stravování vrácen stejným způsobem, jakým byl do jídelny zaplacen (v hotovosti nebo odeslán zpět na účet ze kterého byla platba provedena).

 

Hotovost vracíme pouze plnoletým žákům/ studentům a zákonným zástupcům žáků proti podpisu. Zařízení čip odkoupí pouze od majitele čipu, případně jeho zákonného zástupce po prokázání, že je čip skutečně jeho.

Placení stravného

Cena stravného pro žáky a studenty škol zahrnuje pouze potravinové náklady, které si hradí sami, případně jejich zákonní zástupci. Ostatní strávníci platí plnou výši stravy dle aktuální „ výši cen a finančních normativů“.

Hotově:

- platbu za stravné je nutno na stravovací konto strávníka vložit do pokladny stravovacího zařízení. Přihlášení ke stravě je provedeno dle žádosti strávníka a nebo jeho zákonného zástupce, nejdříve však od následujícího dne ode dne zaplacení. Platba však musí být provedena do 13 hod., aby strávník mohl mít oběd přihlášen již na následující varný den.

Bezhotovostním platebním stykem:           

  • inkasem:. inkaso z účtu provádíme vždy 20. dne v měsíci na následující měsíc (na červenec a srpen inkaso neprovádíme z důvodu prázdnin, kdy nevaříme pro žáky). Pokud připadne 20. den na sobotu provádíme inkaso 19. den a pokud na neděli, tak provádíme platbu 21. den v měsíci). Bližší informace vám budou podány v kanceláři zařízení. Všichni strávníci jsou automaticky přihlášeni ke stravě ( chod č.1 ). Peníze za odhlášenou stravu se odečítají od platby na následující měsíc.
  • příkazem: strávník nebo zákonný zástupce zašle platbu na číslo účtu zařízení školního stravování s variabilním symbolem strávníka, který obdrží v kanceláři zařízení. Došlá částka bude přiřazena příslušnému strávníkovi dle variabilního symbolu a ten bude automaticky přihlášen ke stravě ( chod č.1 ) následující den od připsání platby na stravovací účet. Nahlásí-li strávník/zákonný zástupce strávníka v kanceláři zařízení školního stravování, že si stravu chce přihlašovat sám, bude mu toto umožněno a ani po přičtení peněz se mu strava automaticky nepřihlásí.

 

 

 

Žák má nárok na dotovanou stravu pouze při pobytu ve škole.

 

Žáci nebo jejich zákonní zástupci  si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče pouze v první den nemoci nebo neplánované nepřítomnosti strávníka ve škole (zákon 561/2004 Sb., školský zákon § 119 a § 122 odst.2, vyhláška 107/2 hodin005 Sb., o školním stravování, § 2 odst.7 a § 4 odst.9) , v dalších dnech nemoci se může dítě stravovat pouze za plnou cenu oběda. Strava vydaná do jídlonosiče je určená k okamžité konzumaci. ŠJ za stravu odpovídá pouze po dobu výdeje do jídlonosiče, nezodpovídá za nákazu vzniklou při přepravě jídla v jídlonosiči.

 

Provoz jídelny:

Snídaně vydáváme od   6.00 hod.  do  7.15 hod. – žáci škol

Snídaně vydáváme od   7.15 hod.  do  7.30 hod. – cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.00 hod.  do 11.15 hod.–  cizí strávníci

Obědy vydáváme   od 11.15 hod   do 14.20 hod.–  žáci a zaměstnanci škol

Večeře vydáváme  od 16.45 hod.   do 17.15 hod.–  žáci škol

Večeře vydáváme  od 17.15 hod.   do 17.30 hod.–  cizí strávníci

 

Provoz jídelny Na Karlově 181-  ve vestibulu jídelny si strávníci odloží tašky na regály, kabáty a bundy na věšáky. Při vstupu do jídelny jsou k dispozici umyvadla a papírové ručníky na osušení rukou  a strávníci pokračují podél zábradlí k výdejnímu pultu. Při čekání na jídlo, zachovávají pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se v kanceláři jídelny, kde je mu vydán náhradní lístek a nebo si stravenku vytiskne u Pc boxu pod svými přihlašovacími údaji.. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím k určenému místu - pojízdnému pásu, kde odkládají celý tác jednotlivě za sebou.

Provoz jídelny v Josefově- strávníci vstupují do jídelny v přezůvkách z chodby školy, postupují směrem k výdeji. Při čekání na jídlo, zachovávají pravidla slušného chování. Strávníci jsou povinni se chovat ohleduplně, v souladu s hygienickými a společenskými pravidly při stolování.  Jídlo je vydáno po načtení čipu. V případě, že strávník zapomene čip, ohlásí se u výdejního okénka paní kuchařce, která si strávníka dohledá v počítači. Vydané jídlo si odnese ke stolu. Jídlo i nápoje konzumují strávníci zásadně v sedě u stolu. Po jídle odnesou tác s použitým nádobím k určenému místu - kde nádobí odkládají.

 

Do  jídelny nemají přístup osoby, které se zde nestravují.

 

Dohled šj Pracovnice školní jídelny je oblečena v pracovním oblečení, čímž je na první pohled k rozeznání. Zajišťuje dohled u výdeje, v jídelně dbá na řádné chování a bezpečnost strávníků a pořádek ve stravovacím zařízení. Usměrňuje strávníky, aby se nepředbíhali a neběhali, nekřičeli v prostorách jídelny apod.. Dohlíží na to, aby každý strávník zanechal po sobě na stole pořádek a odnesl si použité nádobí na určené místo. Dojde-li k potřísnění podlahy (polévka, hlavní jídlo, nápoj,…), nebo rozbití nádobí, učiní okamžitá nápravná opatření, aby nedošlo k uklouznutí či poranění. Dojde-li k úrazu strávníka, ohlásí úraz ředitelce zařízení, nebo její zástupkyni v případě její nepřítomnosti a poskytne první pomoc. Provede zápis v knize úrazů.

Do jídelny je zakázáno vstupovat a pohybovat se na kolečkových bruslích a obdobném sportovním vybavení, rovněž platí zákaz vstupu se zvířaty do budovy školní jídelny.

 

Problémy nebo své připomínky k pokrmům a technické nebo hygienické závady hlásí strávník ihned ředitelce zařízení.

 

Za hrubé porušení kázně může ředitelka zařízení strávníka vyřadit a vyloučit ze stravování.

 

Telefony do školní jídelny: 491812472, 491811027, 491811064, 737207285,

 ředitelka organizace: 737 336 766

 

Strávníci jsou povinni se řídit  tímto vnitřním řádem, pokyny ředitelky i ostatního personálu stravovacího zařízení.

 

 

 

                                                                 

V Jaroměři dne 1. 9. 2017                                                                                                                               Jana Balcarová

                                                             ředitelka stravovacího zařízení